Ürolojik Hastalıklar

Ürolojik hastalıklar nelerdir? Ürolojik hastalıklarla ilgili bilgi edinmek için yazımızı inceleyin.
Momart

Üroloji, insan vücudunda üriner sitem olarak adlandırılan üreme organlarını ve boşaltım organlarını kapsayan yapıyı inceleyen tıbbi bilim dalıdır. Bu tıbbi dalın eski adı “bevliye” olmakla birlikte mevcut adı Fransızca'dan dilimize geçmiştir. Üriner sistemin incelenmesi, sağlık sorunlarının araştırılması, tanı konulması ve tedavi edilmesi üroloji kapsamına girer.

Üriner sistem; böbrekler, mesane, üreter, üretra ve cinsel organları kapsar. Bu organlarda gelişen sorunlar üroloji anabilim dalı tarafınca incelenir. Üriner sistem organlarında gelişen tüm hastalıklar “ürogenital hastalık (bozukluk)” olarak tanımlanır.

İlginizi Çekebilir;

Kadın ve erkek vücudunda üreme organları ve işlevleri farklılık gösterdiğinden ürogenital hastalıkları incelerken kadın ve erkek bağlamında ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Bunları örneklendirmek adına kadın ve erkeklerde tanı alan üroloji sorunları incelenebilir.

Erkeklerde konulan tanılar;

Addison hastalığı

Akur renal yetmezlik

Böbreklerde taş

Enürezis hastalığı

Genital bölgede oluşan siğil ve yaralar

Hidrosel (Akut-Kronik)

İdrar yollarında taş

İdrar yollarında tümör

İdrar yolu enfeksiyonu

İnkontinans

Mesane bozuklukları

Penis fraktürü

Peyronie hastalığı

Prostat hastalıkları

Prostat kanseri

Testis tümörleri

Varikosel

Testis torsiyonu

Kadınlarda konulan tanılar;

İdrar yolu enfeksiyonu

Böbreklerde taş

Enürezis hastalığı

İnkontinans

Addison hastalığı

Akut renal yetmezlik

Kronik böbrek yetmezliği

İdrar yollarında tümör

İdrar yollarında taş

İdrar yollarında darlık, yapışma

Boşaltım organlarında kist ya da tümör

Genital siğil, yara

Üroloji hem yetişkinleri hem de çocukları takip eden bir daldır. Çocukların gelişiminde üriner sitem ve cinsel organlarda herhangi bir değişiklik görüldüğünde ürolojiye danışılması gerekir.

​Üroloji Nedir?

Üroloji, erkeklerde ve kadınlarda üreme organları ve üriner sitem organları ve yapılarını inceleyen bir tıbbi alandır. Mesane, üreter, testis gibi üriner sistemde yer alan bütün organlarda oluşan hastalıklarının teşhis ve tedavi edilmesi bu alanın kapsamındadır. Eğer hastaya konulan teşhis hem üriner sistemi hem de üreme organlarını kapsıyorsa buna “ürogenital sistem hastalığı” ya da “ürogenital bozukluk” adı verilmektedir.

Kadınlarda üreme organlarının yapısını başlı başına kadın sağlığı ve hastalıkları anabilim dalı incelemektedir. Erkeklerde bu durum aynı değildir. Üroloji erkekler için hem üreme organlarını hem de boşaltım organlarını kapsamaktadır.

Oldukça geniş bir çalışma alanı olan üroloji kendi içerisinde bölümlere ayrılmaktadır. Bu bölümler:

 • Kadın ürolojisi; İdrar kaçırma, fazla aktif mesane, pelvik organlarda sarkma gibi durumları inceler. Bu tarz tanılar genellikle cerrahi tedavi ile düzeltilmekle birlikte tıbbi takip açısından önem taşmaktadır. Bu tarz üriner sağlık sorunlarının kadınlarda görülme olasılığı oldukça sıktır.
 • Pediatrik Üroloji; İsminden de anlaşılacağı gibi çocuklarda üriner sitemi ve boşaltım organlarını inceler. Özellikle erkek çocuklarda cinsel organların gelişimi ve yerini almasının takibi sürecinde başvurulabilir. Çocuklarda ürolojik sorunları fark etmek oldukça zordur. Fakat gelişen bilim teknikleri ve teknoloji sayesinde artık bebeklerde görüntüleme teknikleriyle gelişen anomali ve sorunların tanısı konulmaktadır. Böylelikle erkenden tedavi edilmektedir. Çocukların gelişme evresinde cinsel organlarla ilgili yapısal bozukluklar ortaya çıktığında ürolojiye başvurulmalıdır.
 • Androloji; Kadın ve erkeklerde cinsel işlev bozukluklarını inceleyen bölümdür. İnfertilite yani kısırlık bu alanda sık görülen bir tanıdır. Klinikte konulan işlev bozukluğu tanıları ve etiyolojisi araştırılır ve nedenler belirlenir. Nedenler doğrultusunda tedavi ve takip yapılır.
 • Üroonkoloji; Ürolojik organlardaki kanserlerin teşhisinin ve tedavisinin yapıldığı alandır. Nitekim kanser için erken teşhis önemlidir. Bu bağlamda hematüri, dizüri, poliüri, mesanede şişlik gibi anormal durumlarda üroloji takibine başvurmak önem arz etmektedir.
 • Nöroüroloji; Nörolojik tanılara eşlik eden üriner sistem bozukluklarını teşhis ve tedavi eden alandır.
 • Endoüroloji; Böbreklerde ve idrar yollarında oluşan taş probleminin teşhis ve tedavisiyle ilgilenen alandır.

​Üroloji Testler ve Cerrahi Gelişmeler Nelerdir?

Ürolojide tanıların onulması için çeşitli tanılama testleri kullanılmaktadır. Gerek kan tetkikleri gerek görüntüleme tetkikleri yapılan fiziksel muayene sonrası tanımlama yapmak için oldukça önemlidir. Üroloji tanı testleri aşağıda yer almaktadır.

Laboratuvar Tetkikleri; tanılamanın sağlanması için üriner sistemin işlevini gösteren bazı kan tahlilleri yapılmaktadır. Aynı şekilde idrar tetkiki yapılarak idrar incelenmektedir. Üre, kreatinin gibi parametreler kandan bakılırken idrarda da protein takibi glikoz takibi gibi parametrelere bakılmaktadır. Bunlara ek olarak sperm analizi, enzimler, bakteri ve virüs varlığı gibi unsurlar da incelenmektedir.

Ultrason (USG) Teknikleri; üriner ulstrason, üriner doppler ve transrektal ultrasonu kapsar. Ultrason teknikeri ile ileri derecede üriner sistem organları ve üreme organları incelenebilmektedir. Özellikle gebeliğin tespitinde ve kadınlarda görülen kist, tümör gibi kadın hastalıklarının tanımlanmasında tercih edilir.

İşeme Testi (Üroflowmetri); üriner inkontinans, dizüri, noktüri, poliürü gibi boşaltım sorunlarının tespitinde kullanılan tanımlama yöntemidir.

Manyetik Rezonans (MR) ve Bilgisayarlı Tomografi (BT); tomografi özellikle yumuşak dokuların birden fazla açıdan görüntülemesini sağlar. Manyetik rezonans ise radyasyon etkisi taşımadığından özellikle gebelerde teşhis konulmasında kullanılan bir görüntüleme yöntemidir.

Ürodinami; Üriner inkontinansın tanısında kullanılan bir tanı yöntemidir. Mesaneye sıvı yüklenerek sıvı çıkışı takip edilerek inkontinansın nedeni belirlenir.

PSA Testi; prostat spesifik antijen adı verilen prostat tarafından salgılanan enzimin düzeyine bakılır. Sağlıklı bireylerde düşük değerlere sahip olan enzim prostat sorunlarında pik yapmaktadır.

Prostat Biyopsisi; prostat kanserinin tespiti için yapılır. Lokal anestezi ile prostattan alınan parça patolojiye gönderilir.

Voiding Sistoüretrografi (VSUG); mesaneye kontrastlı sıvı verilerek mesane ve idrar kanalları görüntülenir. Özellikle Vezikoüreteral reflü tanısında kullanılır.

Üroloji cerrahisinde temel girişimler bulunmaktadır. Bunlar;

 • HIFU (High Intensty Focused Ultrasound)
 • HoLEP ( Holmium Laser Enucleation of Prostate)
 • Robotik Cerrahi
 • Thulep (Thulium Laser)

​Üroloji Bölümü Hangi Hastalıklarla İlgilenir?

Üroloji anabilim dalı üriner sistemi ve üreme sistemini kapsamaktadır. İncelendiğinde kadınlarda, erkeklerde ve çocuklarda farklı tanılar bulunabilmektedir. Ama genel bir üroloji hastalıkları sıralaması yapacak olursak;

Akut böbrek yetmezliği

Andropoz

Böbrek kanseri

Bel soğukluğu

Böbrek taşları

Böbrek tramvası

Böbrek transplantasyonu

Cinsel sağlık ve terapi

CYBH

Çocuklarda idrar tutma

Dizüri

Enürezis

Genetik araştırma

Genital lezyonlar

Genital ülserler

Gonore, akıntı

Hatalı sünnet

Hematüri

İdarar yollarında taş

İdrar kaçırma (inkontinans)

İdrar sıkışması

İdrar yollarında darlık

İdrar yollarında kopma

İnmemeiş testis

İşeme bozuklukları

Kanlı meni

Kısırlık (erkekte)

Kronik böbrek yetmezliği

Megaüreter

Meni kanalı tıkanıklığı

Mesane kanseri

Mesane kanseri

Mesane küçülmesi

Noktüri

Nörojen mesane

Pelvik organlarda sarkma

Penis kanseri

Penis protezi

Penis ve testislerin hastalığı

Poliüri

Prostat büyümesi

Prostat enfeksiyonu

Prostat kaserinde fokal tedavi

Prostatın lazer cerrahisi

Sertleşme sorunu

Sistit

Testis kanseri

Testis protezi

Üreter ve pelvis kaneri

Üreterosel

Üretra yaralanması

Üriner tıkanıklık

Üroeplazma

Ürojinekoloji

Vajen tepesinde sarkma

Vajinismus

Vajinoplasti

Varikosel

Varikosel embolizasyonu

Vezikoürreteral reflü

Vezikovajinal fistül

 

 

​Kadınlar İçin Üroloji Hangi Hastalıklara Bakar?

Üriner sistemin yanında üreme sistemini de kapsayan ürolojinin kadınlarda tanılama yaptığı hastalıklar farklıdır. Kadınların üreme sistemi ve sağlığı kadın sağlığı ve hastalıkları tarafınca yapılmaktadır. Bu bağlamda üroloji kadınlarda daha çok boşaltım sistemini kapsamaktadır. Ancak pelvik organ sarkması gibi iki alanı kapsayan durumlar ürojinekoloji alt dalı tarafınca incelenmektedir.

Kadınlar için üroloji tarafınca bakılan alanlar şunlardır;

 • Üriner inkontinans
 • İdrar yolu enfeksiyonu
 • Böbreklerde taş
 • Enürezis hastalığı
 • Addison hastalığı
 • Akut renal yetmezlik
 • Kronik böbrek yetmezliği
 • İdrar yollarında tümör
 • İdrar yollarında taş
 • İdrar yollarında darlık, yapışma
 • Boşaltım organlarında kist ya da tümör
 • Genital siğil, yara
 • Pelvik organ sarkması

Ürolojik şikayetlerde yapılan çeşitli tetkikler bulunmaktadır. Tanı konulmasında fiziksel muayene sonrasında ürolog tarafından istenen testler yapılır. Bu testler yapıldıktan sonra sonuçları değerlendirilerek kesin tanı konulmaktadır. Ürolojik tanının tedavi süreci bazen cerrahi gerektirebileceği gibi bazen medikal tedavi yeterli olmaktadır.

Buna ürolog karar verir, hastanın durumuna ve hastalığın seyrine göre hastanın hastanede mi yoksa evinde mi tedaviye devam edeceğine karar verilmektedir. Bazı durumlarda hastanede tedavi gerekebilir. Bunlar cerrahi tedavi süreci, yüksek riskli enfeksiyon düzeyi, kronik böbrek yetmezliği gibi klinik tablolardır.

Üroloji oldukça geniş bir hastalık yelpazesine sahiptir. Birbirine benzer semptomlar hastalık tanısını zorlaştırabilir. Bu bağlamda ayırıcı testler yapılarak karar verilmektedir. Ürolojide kullanılan cerrahi prosedürler genellikle taş kırma, darlık açma, biyopsi gibi durumlarda ortaya çıkmaktadır.

Ürolojide en sık karşılaşılan tablolardan birisi de böbrek yetmezlikleridir. Böbrek yetmezlikleri acil tedavi gerektiren durumlardır. Böbreğin durumuna göre böbrek nakli gerekebilir. Özellikle kronik böbrek yetmezliklerinde bu durum söz konusudur. Ancak böbrek nakli yeterli sayıda gerçekleştirilemediğinde sıralamalar, öncelik gibi durumlar bu süreci uzatmaktadır. Kronik böbrek hastaları diyaliz ünitesinde diyalize girmektedir. Tüm bu süreç üroloji dalı bağlamında takip edilmektedir.

​Erkekler İçin Üroloji Hangi Hastalıklara Bakar?

Üroloji erkeklerde tam anlamıyla boşaltım sistemi organlarını ve üreme organlarını kapsamaktadır. Yani üreme organlarındaki tüm sağlık sorunları üroljinin kapsamına girmektedir. Bu bağlamda da ürolojinin erkek hastalık tanısı oldukça geniştir. En yaygın bilinen tanılar ise şunlardır;

 • Addison hastalığı
 • Akur renal yetmezlik
 • Böbreklerde taş
 • Enürezis hastalığı
 • Genital bölgede oluşan siğil ve yaralar
 • Hidrosel (Akut-Kronik)
 • İdrar yollarında taş
 • İdrar yollarında tümör
 • İdrar yolu enfeksiyonu
 • Mesane bozuklukları
 • Penis fraktürü
 • Peyronie hastalığı
 • Prostat hastalıkları
 • Prostat kanseri
 • Testis tümörleri
 • Varikosel
 • Testis torsiyonu
 • Hatalı sünnet
 • İdrar kaçırma (inkontinans)
 • İdrar yollarında kopma
 • Kanlı meni
 • Megaüreter
 • Mesane kanseri
 • Nörojen mesane
 • Penis protezi
 • Prostat büyümesi
 • Prostatın lazer cerrahisi
 • Testis kanseri

Üroloji bağlamında değerlendirildiğinde yukarıdakilere ek olarak daha pek çok tanı bulunmaktadır. Üroloğun tanı koyma süreci ise şu şekilde gerçekleşmektedir;

 1. Fizik muayenenin yapılması ve hastanın değerlendirilerek yapılması gereken testlerin belirlenmesi
 2. Laboratuvar tarafından idrarın, kanın ve eğer erkek hastanın gerekli ise meni sıvısının incelenmesini sağlayacak testlerin istenmesi
 3. Ultrason, doppler, MR ya da BT ile istenilen görüntüleme tetkikinin yapılması
 4. Eğer ürolog tarafından uygun görüldüyse idrar yolu endoskopisinin gerçekleştirilmesi
 5. Tanılama gerçekleşmiş ve cerrahi bir prosedür gerekiyorsa bu bağlamda planlamanın yapılması

​Çocuklar İçin Üroloji Hangi Hastalıklara Bakar?

Gelişen görüntüleme teknikleri sayesinde artık anne karnındaki bebekteki anomaliler ve sağlık problemleri tanımlanmaktadır. Aynı şekilde bebeklik çağında yaşanabilecek üriner bozukluk ya da cinsel organlardaki anormal durumlar çeşitli testlerle teşhis edilmektedir. Çocuklar için

Momart
Sizi arayalım Formu doldurun, en kısa süre içerisinde size geri dönüş sağlayalım
Momart
Momart
Yaklaşık 1 saat içerisinde cevap verebilir.
Momart
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabilirim?
11:40