Yapım Aşamasında
momart
KVKK Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

Momart Sağlık Yatırımları A.Ş. (“Momart Tüp Bebek Merkezi” veya “Şirket”) olarak gerek T.C. Anayasası gerek ise 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) ve ikincil düzenlemeler kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin korunmasının temel bir hak olduğunun bilinciyle ve aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz: 

 

Tarafımızca İşlenen Kişisel Veriler ve İşlenme Amaçları 

Momart Tüp Bebek Merkezi olarak sağlık hizmetlerimizi sunduğumuz hastalarımız ve hasta adaylarımıza aşağıda belirtilen kişisel veriler işlenebilmektedir;

 • Kimlik ve İletişim Verileri; nüfus ve evlilik cüzdanını ile pasaportunuzda yazılı bulunan ad, soyad, T.C. kimlik numarası, anne-baba adı, hasta yakını bilgileri, doğum yeri, doğum tarihi, nüfusa kayıtlı olunan yer bilgisi, uyruk bilgisi, medeni ve mesleki durumuna ilişkin veriler, imza verisi, telefon numarası, e-posta adresi, tebligat adresi verileriniz.
 • Hukuki İşlem Verileri ve Finansal Veriler; Tarafımızca sunulacak sağlık hizmetleri kapsamında bağlı bulunduğumuz mevzuatlardan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla düzenlenen belgelerde yer alan hukuki işlem verileriniz ile finansal süreçlerin yürütülmesi sırasında temin edilen banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı ve banka kartına ilişkin sair bilgiler, ödeme ve fatura verileriniz.
 • Görsel ve İşitsel Veriler; Tüp Bebek Merkezimizin çağrı merkezlerinin aranması halinde yapılan ses kayıtları ve merkezimizin fiziksel olarak ziyaret edilmesi halinde güvenlik kameraları vasıtasıyla temin edilen görüntü kayıtlarına ilişkin verileriniz.
 • Sağlık Verileri; Hastalara ait hastalık geçmişi, cinsel hayata ilişkin veriler ile tahlil, tetkik ve görüntüleme sonuçları, muayene verileri, reçete bilgileri, Hasta/protokol dosya bilgileri, özel sağlık sigortası veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz, ile sınırlı olmaksızın tedavi süresince gerekli olan tüm sağlık verileriniz.
 • Genetik Veriler; Tüp Bebek Merkezimizin hizmetlerini sunabilmesi amacıyla gerek bünyemizde gerek ise anlaşmalı laboratuvarlarımızda işlenecek olan, hastalara ait kalıtsal mirasa konu genlere ilişkin verileriniz.

 

Belirtilen kişisel veriler aşağıda yer alan amaçlara ilişkin olarak işlenebilmektedir;

 • Başta hastalarımız ve hasta adaylarımızın merkezimizde sunulan sağlık hizmetleri kapsamında bilgilendirilmesi, talep ve şikayetlerinin karşılanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, randevu ve kayıt işlemlerinin oluşturulması, 
 • Merkezimiz tarafından bağlı bulunan mevzuatlara uygun biçimde tüm sağlık hizmetlerinin sunulması, hastalara yönelik tıbbi teşhislerin gerçekleştirilerek, sosyal ve günlük yaşantısına uygun tedavi protokollerinin planlanması ile takibi, 
 • Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, ödeme planlarının oluşturulması, hukuki işlemlerin yerine getirilmesi ve sunulacak sağlık hizmetleri kapsamında gerek kamu kurum ve kuruluşları gerek ise hizmetlerinden faydalanılan sigorta, hastane, laboratuvar gibi özel kuruluşlara gerekli bildirimlerin yapılması,
 • Güvenlik kameraları vasıtasıyla merkezimizin fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması ve acil durum süreçlerinin denetimi ile ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 • Merkezimizin denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi ile hizmetlerin iyileştirilmesi bakımından memnuniyet takibi yapılması amacıyla iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yönetim faaliyetleri ile saklama ve arşiv faaliyetlerinin düzenlenmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 

Şirket’imizin faaliyetleri kapsamında hizmetlerinden faydalandığı gerçek kişiler ile tedarikçi tüzel kişi firmaları temsilen gerçek kişi çalışan/yetkililere ait kimlik, iletişim, mesleki deneyim ve özlük verileri; faaliyetlerimiz kapsamında sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, sunduğumuz sağlık hizmetlerinin operasyon ve destek süreçlerinin yerine getirilmesi, Şirket’imizin satın alma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, tabi olunan mevzuatlardan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,

İnternet sitemizi ziyaret eden ve sitemizde belirtilen kanallar üzerinden tarafımız ile iletişime geçen gerçek kişilere ait kimlik, iletişim ve işlem güvenliği bilgileri, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ile talep/şikayetlerin takibi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak ve şirketimizin saklama ve imha politikası gereği silme/yok etme veya anonim hale getirme işlemlerinden biri vasıtasıyla imha edilmektedir.

 

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

İşbu aydınlatma metninin birinci maddesinde belirtilen ilgili kişilere ait kişisel veriler, aynı maddede sayılan işlenme amaçları dahilinde ve bu amaçlarla sınırlı olarak KVKK’da belirtilen temel güvenlik ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde yeterli tedbirler alınmak kaydıyla başta T.C. Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hizmetlerinden faydalanılan ve iş birliği içerisinde bulunulan hastaneler ve laboratuvarlar ile birlikte ve bunlarla sınırlı olmaksızın diğer iş ortağı/taşeron/tedarikçi firmalara işlenme amacı ile bağlantılı ve sınırlı olarak aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kanun’un beşinci maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “kanunlarda öngörülmesi” ile “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” “ilgili kişinin açık rızasının bulunması”, “kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi” hukuki sebeplerine dayanılarak merkezimiz bünyesinde işlenen kişisel veriler, otomatik veya otomatik olmayan yollarla ilgili kişinin kendisi tarafından yapılan sözlü ve yazılı bildirimler, merkezimiz tarafından gerçekleştirilen muayene, tetkik ve tahliller ile çağrı merkezimiz ile güvenlik kamerası kayıtları aracılığıyla toplanmaktadır.

 

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik İlgili Kişinin Hakları

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Şirket’imizin Altunizade Mah. Nuhkuyusu Cad. No:96 Üsküdar/İstanbul adresine yazılı olarak bizzat veya noter kanalıyla iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla başvuruda bulunarak, bireysel kep adresiniz olması halinde Şirket’imizin kep adresi olan momart@hs01.kep.tr adresine veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@momart.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Momart
Momart
Yaklaşık 1 saat içerisinde cevap verebilir.
Momart
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabilirim?
00:57